Claude Patte:
(Niederlassungsleiter Belgien)
Wir analysieren und kommunizieren die Unterschiede verschiedener Rechtssysteme für Sie.

Willkommen bei InterEurope BelgienClaude Patte

Studies: Studies Verzekeringsrecht in het HEC Cooremans Brussel, België
Bedrijfskundige studies aan de Ephec Brussel, België
Professionele Ervaringen: Algemeen Directeur voor een schadebeheer bedrijf in Brussel, België
Dossierbeheerder voor een verzekeringsmaatschappij in Brussel, België
Talen: Frans, Nederlands, Engels

Claude Patte

Etudes: Etudes du Droit de l’Assurance à HEC Cooremans Bruxelles, Belgique
Etudes de Commerce à l’Ephec Bruxelles, Belgique
Expériences professionnelles: Directeur Général pour une société de gestion des sinistres à Bruxelles, Belgique
Gestionnaire de dossiers pour une compagnie d’assurances à Bruxelles, Belgique
Langues: Français, Néerlandais, Anglais

Claude Patte, Niederlassungsleiter Belgien

Ausbildung: Juristisches Studium an der HEC Cooremans Brüssel, Belgien
Wirtschaftsstudium an der Ephec Brüssel, Belgien
Berufserfahrung: Leiter eines Schadenbearbeitungsbüros in Brüssel, Belgien
Schadensachbearbeiter bei einer Versicherung in Brüssel, Belgien
Sprachkenntnisse: Französisch, Niederländisch, Englisch

Belgien ist ein wunderschönes Land und gleichzeitig Heimat der Europäischen Institutionen und anderer großer internationaler Organisationen wie z.B. NATO und Shape. Es ist allerdings ein komplexes Land, das manchmal nicht leicht zu verstehen ist. Im Laufe der letzten Jahrzehnte durchlief unser Land größere sprachliche, politische und rechtliche Reformen. Diese Veränderungen zeugen von unserer Anpassungs- und Kompromissfähigkeit und haben auch weit über die Grenzen unseres Landes Anerkennung gefunden.

Diese wichtigen Qualitäten sind auch in unserer belgischen Niederlassung verwurzelt, wo unsere vielsprachige Mannschaft sie tagtäglich im Schadenmanagement unter Beweis stellt. Wir tun dies auch weit über unsere täglichen Pflichten hinaus. Es ist in der Tat Teil unserer Verantwortung nicht nur als Sachbearbeiter, sondern auch als Experten für unsere Kunden tätig zu sein. Wir erkennen Hindernisse im Rahmen der nationalen Gegebenheiten, sind uns jedoch gleichzeitig des internationalen Umfelds bewusst. Dadurch ist jeder aus unserem Team in der Lage, auf die berechtigten Anforderungen unserer Klienten und deren Versicherten einzugehen.

Seit der Gründung unserer Niederlassung haben wir erfolgreich Schäden im Bereich des Grüne Karte Systems, der 4. KH und Regresse gemanaged, aber auch Sach- und Körperschäden bewertet und uns dabei einen exzellenten internationalen Ruf erarbeitet. Wir bieten als Standardlösungen, nämlich individualisierte rechtliche Lösungen, die sich fallbezogen auf die Örtlichkeiten und die entsprechenden Umstände beziehen. Jeder Fall wird individuell berücksichtigt.Wir setzen alles daran den besten finanziellen und rechtlichen Lösungsansatz umzusetzen.

Dies können wir tun, da unsere Niederlassung von einem stabilen Team profitiert, das zusammengenommen mehr als 100 Jahre Berufserfahrung und über 25 Jahre Betriebszugehörigkeit aufweist. Dabei arbeitet jeder Mitarbeiter auf dem Gebiet seiner persönlichen Spezialisierung. Unser Team umfasst einen Experten für belgisches Recht, der vorher als Anwalt für eine große Rechtschutzversicherung und für den Ombudsman der Versicherungsunternehmen gearbeitet hat. Wir beschäftigen einen deutschen Anwalt, der vorher in Deutschland praktiziert hat und für die Europäische Kommission tätig war. Auch ein Wirtschaftswissenschaftler mit dem Studienschwerpunkt Versicherungswesen und einer Spezialisierung auf Bewertung von Körperschäden arbeitet für uns sowie weitere Mitarbeiter, die vorher Anwälte in ihrer Arbeit unterstützt haben. Alle unsere Mitarbeiter sind vielsprachig, daher können wir einen Service in unseren drei Nationalsprachen, in Englisch und Italienisch anbieten.

Unser gesamtes belgisches Team leistet täglich herausragende Arbeit und wächst daran sich fortwährend neuen Herausforderungen zu stellen. Flexibilität und Kompetenz sind die Treiber unseres Erfolgs.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Kontakt
Postanschrift: InterEurope s.a. Belgique
European Law Service
Avenue de Finlande 8
1420 Braine-l’Alleud
Belgien
Adresse: InterEurope s.a. Belgique
European Law Service
Avenue de Finlande 8
1420 Braine-l’Alleud
Belgien
Telefon: + 32 2 386 00 50
Fax: + 32 2 386 00 58
E-Mail: belgium@intereuropeag.com

 

België is een prachtig land waar de EU-instellingen en andere grote internationale organisaties zoals de NAVO en Shape gevestigd zijn. Maar ons land is complex en soms moeilijk te begrijpen. Gedurende de afgelopen decennia heeft ons land belangrijke taalkundige, politieke en juridische hervormingen ervaren die onze capaciteit tot aanpassingen en compromissen aantoont. Deze zijn zelfs erkend buiten onze grenzen.

Deze essentiële kwaliteiten vinden we terug in onze Belgische vestiging waar onze meertalige medewerkers deze dagelijks gebruiken in het behandelen van dossiers.

Maar het gaat verder dan de dagelijkse taken. Inderdaad hebben wij de verplichting een taak met expertise uit te leveren en niet zomaar een eenvoudige uitvoerende taak. Het is onze plicht om obstakels te anticiperen door een kennis van de nationale situatie, maar ook de internationale context die ons in staat stelt om individueel te voldoen aan de legitieme verwachtingen van onze klanten en hun polishouders.

Sinds haar oprichting is onze vestiging zeer succesvol geweest in het beheren van dossiers zoals, de Groen Kaart, 4e Richtlijn, in Beroep. Maar eveneens in de evaluatie van materiële en lichamelijke schade door het verschaffen van een resultaat dat onze internationale reputatie maakt.

Wij bieden niet enkel een standaard oplossing maar een individuele juridische oplossing volgens de locatie, de omstandigheden alsook jurisprudentie. Wij behandelen elk dossier als een afzonderlijke zaak door het beste juridisch en financieel resultaat.

Dit is de reden waarom onze vestiging kan rekenen op een stabiel en gemotiveerd team die op zich meer dan 100 jaar professionele ervaring cumuleren, waarvan 25 jaar bij InterEurope AG. Iedere medewerker is gespecialiseerd in een vakgebied.

Ons team bevat, een Belgische jurist die voordien als advocaat gewerkt heeft in een grote verzekeringsmaatschappij RB en voor de ombudsman van de verzekeraars; een Duitse advocaat die in Duitsland pleitte en voor de Europese Commissie werkte; een bij HEC gevormde leider met een specialisatie in verzekeringen en evaluatie van lichamelijke schade en medewerksters die voor advocaten en gerechtsdeurwaarders gewerkt hebben. Deze meertaligen verlenen de dienst in onze 3 nationale talen, maar ook in het Engels en andere talen zoals Italiaans.

Ons Belgisch team is iedere dag aanwezig om uitzonderlijke taken en andere uitdagingen aan te gaan. «Flexibiliteit en kennis» zijn de draad van ons succes!

U kunt contact met ons nemen:

Contact
Post adres: InterEurope s.a. Belgique
European Law Service
Avenue de Finlande 8
1420 Braine-l’Alleud
België
Adres: InterEurope s.a. Belgique
European Law Service
Avenue de Finlande 8
1420 Braine-l’Alleud
België
Telefoon: + 32 2 386 00 50
Fax: + 32 2 386 00 58
E-Mail: belgium@intereuropeag.com

 

La Belgique est un beau pays qui accueille les institutions européennes et d’autres grandes organisations internationales comme l’OTAN et le Shape. Mais c’est également un pays complexe et parfois difficile à comprendre. Tout au long des décennies écoulées, notre pays a connu de grandes réformes linguistiques, politiques et judiciaires témoignant d’une faculté d’adaptation et du compromis reconnus au-delà de nos frontières.

Ces qualités essentielles, nous les retrouvons au sein de notre succursale belge où nos collaborateurs multilingues les utilisent au quotidien dans la gestion des dossiers.

Mais cela va bien au-delà de nos tâches journalières. En effet, nous avons l’obligation de fournir un travail d’expert et non de simple exécutant. Il est de notre devoir d’anticiper les obstacles par une connaissance de la situation nationale mais également du contexte internationale qui nous permettent de répondre individuellement aux attentes légitimes de nos clients et de leurs assurés.

Depuis sa création, notre succursale a rencontré un vif succès dans la gestion des dossiers en Carte Verte, en 4e Directive, en Recours mais également en évaluation du dommage matériel et corporel en apportant un résultat qui fait notre réputation internationale.

Nous n’apportons pas qu’une solution standard mais une solution juridique individuelle selon le lieu, les circonstances mais aussi la jurisprudence. Nous traitons chaque dossier comme un cas unique en lui apportant la meilleure issue légale et financière.

C’est pourquoi, notre succursale peut compter sur une équipe stable et motivée cumulant à elle seule plus de 100 ans d’expérience professionnelle et 25 ans au sein d’InterEurope AG où chacun de nos collaborateurs est spécialisé dans un domaine de prédilection. Nous comptons au sein de notre équipe : un juriste belge ayant été avocat avant de travailler pour une grande compagnie d’assurance PJ et pour l’Ombudsman des Assureurs, un avocat allemand ayant plaidé en Allemagne et travaillé pour la Commission européenne, un dirigeant formé en HEC avec une spécialité en Assurances et en évaluation du dommage corporel, des collaboratrices ayant travaillé pour des avocats et des huissiers. Tous multilingues assurant un service dans nos 3 langues nationales mais également en anglais et dans d’autres langues comme l’italien.

L’équipe belge au complet est présente chaque jour pour fournir un travail d’exception et pour relever d’autres défis car les mots «flexibilité et connaissance» sont les moteurs de notre succès !

Vous pouvez nous contacter:

Contact
Adresse postale: InterEurope s.a. Belgique
European Law Service
Avenue de Finlande 8
1420 Braine-l’Alleud
Belgique
Adresse: InterEurope s.a. Belgique
European Law Service
Avenue de Finlande 8
1420 Braine-l’Alleud
Belgique
Télephone: + 32 2 386 00 50
Fax: + 32 2 386 00 58
E-Mail:  belgium@intereuropeag.com